Ubezpieczenie rodziny w Niemczech

Ubezpieczenie rodziny w Niemczech

Ubezpieczenie rodzinne to zdrowotne ubezpieczenie członków rodziny głównego ubezpieczonego. W prywatnych kasach chorych wymaga ono opłacenia dodatkowej składki, w ustawowych kasach chorych ubezpieczenie rodzinne jest bezskładowe, czyli nie powoduje dodatkowych kosztów dla ubezpieczonego.

Podstawowym warunkiem objęcia członków rodziny ubezpieczeniem rodzinnym według przepisów prawa niemieckiego jest fakt, iż nie posiadają oni własnego tytułu do ubezpieczenia w Niemczech lub w Polsce (np. praca, emerytura lub renta). Należy uwzględnić, że w przypadku dzieci mieszkających w Polsce tytuł do ubezpieczenia rodzinnego w Polsce – pochodzący od drugiego rodzica – wyprzedza i wypiera prawo do objęcia niemieckim ubezpieczeniem rodzinnym. Ponadto warunkiem objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonków, dzieci oraz partnerów jest to, że nie uzyskują oni na terenie Niemiec dochodów wyższych niż 365 euro miesięcznie. Do tego zalicza się wszelkie możliwe źródła dochodu, np. z wynajmu lokali. Ubezpieczenie rodzinne możliwe jest jednak również w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 400 euro miesięcznie i uzyskiwany jest w Niemczech z pracy w formie Minijob.

Ubezpieczeniem rodzinnym w Niemczech mogą być objęte następujące osoby:

 • Małżonkowie i partnerzy życiowi.
 • Wszystkie dzieci do 18 roku życia (dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci objęte opieką). Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ewentualne przerwy w nauce na odbycie służby wojskowej lub służbę cywilną mogą przedłużyć okres ubezpieczenia o czas trwania przerwy.
 • Dzieci do 23 roku życia, które nie mają własnych dochodów.
 • Dzieci niepełnosprawne w rozumieniu przepisów IX Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX), o ile niepełnosprawność została stwierdzona w czasie trwającego już ubezpieczenia rodzinnego.

Mieszkający na terenie Polski członkowie rodzin – osób zatrudnionych w Niemczech – mają prawo do bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego według przepisów obowiązujących w Polsce, a co za tym idzie również pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej na terenie Polski. Ubezpieczeniem rodzinnym mogą zostać objęte następujące osoby:

 • Dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
 • Małżonkowie – ale nie konkubenci.
 • Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które zamieszkują na terytorium Niemiec, mają pełne prawo do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. W czasie pobytu na terenie Polski osoby te mają prawo do świadczeń w zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach. W tym celu wydana zostanie karta ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). Dla członków rodziny zamieszkałych w Polsce AOK wystawi formularze E 109, które muszą zostać zarejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie tego formularza Narodowy Fundusz Zdrowia poświadczy na piśmie pełne prawo do korzystania ze świadczeń na terenie Polski. W czasie pobytu na terenie Niemiec osoby te mają prawo do świadczeń w takim zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach.

Ubezpieczenie rodzinne to zdrowotne ubezpieczenie członków rodziny głównego ubezpieczonego. W prywatnych kasach chorych wymaga ono opłacenia dodatkowej składki, w ustawowych kasach chorych ubezpieczenie rodzinne jest bezskładowe, czyli nie powoduje dodatkowych kosztów dla ubezpieczonego.

Podstawowym warunkiem objęcia członków rodziny ubezpieczeniem rodzinnym według przepisów prawa niemieckiego jest fakt, iż nie posiadają oni własnego tytułu do ubezpieczenia w Niemczech lub w Polsce (np. praca, emerytura lub renta). Należy uwzględnić, że w przypadku dzieci mieszkających w Polsce tytuł do ubezpieczenia rodzinnego w Polsce – pochodzący od drugiego rodzica – wyprzedza i wypiera prawo do objęcia niemieckim ubezpieczeniem rodzinnym. Ponadto warunkiem objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonków, dzieci oraz partnerów jest to, że nie uzyskują oni na terenie Niemiec dochodów wyższych niż 365 euro miesięcznie. Do tego zalicza się wszelkie możliwe źródła dochodu, np. z wynajmu lokali. Ubezpieczenie rodzinne możliwe jest jednak również w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 400 euro miesięcznie i uzyskiwany jest w Niemczech z pracy w formie Minijob.

Ubezpieczeniem rodzinnym w Niemczech mogą być objęte następujące osoby:

 • Małżonkowie i partnerzy życiowi.
 • Wszystkie dzieci do 18 roku życia (dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci objęte opieką). Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ewentualne przerwy w nauce na odbycie służby wojskowej lub służbę cywilną mogą przedłużyć okres ubezpieczenia o czas trwania przerwy.
 • Dzieci do 23 roku życia, które nie mają własnych dochodów.
 • Dzieci niepełnosprawne w rozumieniu przepisów IX Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX), o ile niepełnosprawność została stwierdzona w czasie trwającego już ubezpieczenia rodzinnego.

Mieszkający na terenie Polski członkowie rodzin – osób zatrudnionych w Niemczech – mają prawo do bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego według przepisów obowiązujących w Polsce, a co za tym idzie również pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej na terenie Polski. Ubezpieczeniem rodzinnym mogą zostać objęte następujące osoby:

 • Dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
 • Małżonkowie – ale nie konkubenci.
 • Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które zamieszkują na terytorium Niemiec, mają pełne prawo do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. W czasie pobytu na terenie Polski osoby te mają prawo do świadczeń w zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach. W tym celu wydana zostanie karta ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). Dla członków rodziny zamieszkałych w Polsce AOK wystawi formularze E 109, które muszą zostać zarejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie tego formularza Narodowy Fundusz Zdrowia poświadczy na piśmie pełne prawo do korzystania ze świadczeń na terenie Polski. W czasie pobytu na terenie Niemiec osoby te mają prawo do świadczeń w takim zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach.

Ubezpieczenie rodzinne to zdrowotne ubezpieczenie członków rodziny głównego ubezpieczonego. W prywatnych kasach chorych wymaga ono opłacenia dodatkowej składki, w ustawowych kasach chorych ubezpieczenie rodzinne jest bezskładowe, czyli nie powoduje dodatkowych kosztów dla ubezpieczonego.

Podstawowym warunkiem objęcia członków rodziny ubezpieczeniem rodzinnym według przepisów prawa niemieckiego jest fakt, iż nie posiadają oni własnego tytułu do ubezpieczenia w Niemczech lub w Polsce (np. praca, emerytura lub renta). Należy uwzględnić, że w przypadku dzieci mieszkających w Polsce tytuł do ubezpieczenia rodzinnego w Polsce – pochodzący od drugiego rodzica – wyprzedza i wypiera prawo do objęcia niemieckim ubezpieczeniem rodzinnym. Ponadto warunkiem objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonków, dzieci oraz partnerów jest to, że nie uzyskują oni na terenie Niemiec dochodów wyższych niż 365 euro miesięcznie. Do tego zalicza się wszelkie możliwe źródła dochodu, np. z wynajmu lokali. Ubezpieczenie rodzinne możliwe jest jednak również w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 400 euro miesięcznie i uzyskiwany jest w Niemczech z pracy w formie Minijob.

Ubezpieczeniem rodzinnym w Niemczech mogą być objęte następujące osoby:

 • Małżonkowie i partnerzy życiowi.
 • Wszystkie dzieci do 18 roku życia (dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci objęte opieką). Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ewentualne przerwy w nauce na odbycie służby wojskowej lub służbę cywilną mogą przedłużyć okres ubezpieczenia o czas trwania przerwy.
 • Dzieci do 23 roku życia, które nie mają własnych dochodów.
 • Dzieci niepełnosprawne w rozumieniu przepisów IX Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX), o ile niepełnosprawność została stwierdzona w czasie trwającego już ubezpieczenia rodzinnego.

Mieszkający na terenie Polski członkowie rodzin – osób zatrudnionych w Niemczech – mają prawo do bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego według przepisów obowiązujących w Polsce, a co za tym idzie również pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej na terenie Polski. Ubezpieczeniem rodzinnym mogą zostać objęte następujące osoby:

 • Dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
 • Małżonkowie – ale nie konkubenci.
 • Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które zamieszkują na terytorium Niemiec, mają pełne prawo do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. W czasie pobytu na terenie Polski osoby te mają prawo do świadczeń w zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach. W tym celu wydana zostanie karta ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC). Dla członków rodziny zamieszkałych w Polsce AOK wystawi formularze E 109, które muszą zostać zarejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie tego formularza Narodowy Fundusz Zdrowia poświadczy na piśmie pełne prawo do korzystania ze świadczeń na terenie Polski. W czasie pobytu na terenie Niemiec osoby te mają prawo do świadczeń w takim zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach.

Tanie ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech bez nadpłacania zaległych składek: ubezpieczenie na Gewerbe, ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung), ubezpieczenie samochodu (Kfz-Versicherung), ubezpieczenie oc (Haftpflichtversicherung), ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung), ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung), ubezpieczenie mieszkania (Hausratversicherung), ubezpieczenie rentowe (Rentenversicherung), Kindergeld (rodzinne na dzieci również w Polsce), Gewerbe bez meldunku w Niemczech, oferty pracy w Niemczech.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s